ค้นหา

 การประนอมข้อพิพาทในสถานีตำรวจ กรณีศึกษาในสถานีตำรวจทดลอง
รหัส : 152210700000002
โครงการ : การประนอมข้อพิพาทในสถานีตำรวจ กรณีศึกษาในสถานีตำรวจทดลอง
Project : -
ประเภทการวิจัย : ประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานระดับกระทรวง : หน่วยงานราชการอิสระ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

คมกริช ศิลาทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th