ค้นหา

 ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขการใช้ศัพท์บัญญัติและการบัญญัติศัพท์ในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : กรณีศึกษาโดยใช้ศัพท์ทางชีวเคมี
รหัส : 03006676
โครงการ : ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขการใช้ศัพท์บัญญัติและการบัญญัติศัพท์ในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : กรณีศึกษาโดยใช้ศัพท์ทางชีวเคมี
Project : Problems of Using Defining Scientific and Technical Terms Thai, and How to Solve These Problems: A Case Study Using Terms in Biochemistry.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 50,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : เป็นงานวิจัยที่เริ่มขึ้นจากปัญหาที่พบโดยตรงในการใช้คำศัพท์บัญญัติและหลักเกณฑ์ในการบัญญัติศัพท์-ทับศัพท์ และจากประสบการณ์อื่นๆ
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สิริภัค สระตันติ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th