ค้นหา

 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากใบปรู๋ต่อการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชบางชนิด
รหัส : 03006663
โครงการ : การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากใบปรู๋ต่อการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชบางชนิด
Project : A Study on Inhibitory Potential of Alangium salviifolium (L.f.) Wang. Leaf Extract on Some Weeds.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 140,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาผลของสารสกัดที่มีต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพืชทดสอบจากใบปรู๋ โดยใช้น้ำกลั่นเป็นวิธีการเปรียบเทียบ, ศึกษาผลของการสกัดและแยกสารจากใบปรู๋ต่อการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบโดยใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ 3 ชนิด เฮกเซน คลอโรฟอร์ม ฯ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทดสอบศักยภาพของสารสกัดด้วยน้ำจากใบปรู๋ต่อการยับยั้งการงอก และการเจริญเติบโตของวัชพืชทดสอบ
  2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของตัวทำละลายอินทรีย์ในการ สกัดสารยับยั้งการงอก และการเจริญเติบโตของวัชพืชจากปรู๋
  3. เพื่อนำทรัพยากรพืชที่มีอยู่ในธรรมชาติมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ในการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน ลดการใช้และการนำเข้าสารเคมีสำหรับควบคุมวัชพืชจากต่างประเทศ
นักวิจัย :

ปราณี บุญวัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th