ค้นหา

 การออกแบบและพัฒนาวัสดุสารหลัก-สารรองวงแหวนประเภทใหม่ จากอนุพันธ์เบนซอกซาซีนไดเมอร์
รหัส : 03006611
โครงการ : การออกแบบและพัฒนาวัสดุสารหลัก-สารรองวงแหวนประเภทใหม่ จากอนุพันธ์เบนซอกซาซีนไดเมอร์
Project : Molecular Design and Development of a Novel Macrocyclic Host-Guest Compound from Benzoxazene Derivatives.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 249,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : การออกแบบโครงสร้างโมเลกุลที่ได้จากเบนซอกซาซีนให้มีลักษณะโครงสร้างวงแหวน และการใช้เบนซอกซาซีนไดเมอร์เป็นโมเลกุลพื้นฐานในการปรับแต่งโครงสร้างให้เป็นโมเลกุลที่เป็นวงแหวน
วัตถุประสงค์ :
  1. ออกแบบโครงสร้าง สารประกอบวงแหวนขนาดใหญ่ที่เตรียมได้จากอนุพันธ์ของเบนซอกซาซีนไดเมอร์
  2. ศึกษาปฏิกิริยา เพื่อสังเคราะห์สารประกอบวงแหวนขนาดใหญ่ด้วยปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย์
  3. ประยุกต์สมบัติของสารที่เตรียมได้สำหรับการสกัดไอออน
  4. นำเสนอองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาสารจากระดับโมเลกุลของอนุพันธ์เบนซอกซาซีน
นักวิจัย :

สุวบุญ จิรชาญชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th