ค้นหา

 การศึกษาการย้อมสีแฟลเจลลาโดยวิธีดูสด
รหัส : 03005624
โครงการ : การศึกษาการย้อมสีแฟลเจลลาโดยวิธีดูสด
Project : The Study of Flogella Staining by Wet Mount Technic.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 23,400 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2535
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เปรียบเทียบผลการย้อมแฟลกเจลลา ด้วยน้ำยาตามวิธี ของ Ryn (6) และ modified toda (13)
  2. เปรียบเทียบอายุการใช้งานของน้ำยาทั้งสองวิธี เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง
  3. เปรียบเทียบผลการย้อมแฟลกเจลลาจากเชื้อที่เลี้ยงในอาหารชนิดต่าง ๆ ที่ใช้งานประจำวันได้แก่ เมื่อ เพาะเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียล เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
นักวิจัย :

อรุณวดี ชนะวงศ์

เกษแก้ว เพียรทวีชัย

จุณจันทน์ วิลัยลักษณคณา

โชติชนะ วิลัยลักษณคณา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th