ค้นหา

 ศึกษาวิจัยปริมาณและประสิทธิภาพในการป้องกันแดดของ สารกันแดดที่มีจำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร
รหัส : 03005428
โครงการ : ศึกษาวิจัยปริมาณและประสิทธิภาพในการป้องกันแดดของ สารกันแดดที่มีจำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร
Project : Study of Quantity and Efficacy of Sunscreen Creams Distributed in Bangkok.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 90,440 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2535
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : กองพิษวิทยา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ชมไฉไล สินธุสาร

ประเทือง รอดเพ็งสังคหะ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th