ค้นหา

 การศึกษาผลของกากน้ำตาลที่ทำให้แบคทีเรียเซลลูโลสสูงขึ้นและคุณสมบัติทางกายภาพของเซลลูโลส
รหัส : 03000802
โครงการ : การศึกษาผลของกากน้ำตาลที่ทำให้แบคทีเรียเซลลูโลสสูงขึ้นและคุณสมบัติทางกายภาพของเซลลูโลส
Project : The Effect of Molasses on Bacterial Cellulose Production and Physical Properties.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 59,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาถึงผลของกากน้ำตาลและสารประกอบอินทรีย์ที่มีต่อการสร้างแบคทีเรียเซลลูโลสของแบคทีเรียสายพันธุ์ต่างๆ บนอาหาร HS medium และ HSM medium ในระดับห้องปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสโดยใช้กากน้ำตาลเป็นแหล่งคาร์บอน ในระดับห้องปฏิบัติการ
  2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาองค์ประกอบของกากน้ำตาลที่มีผลต่อการสร้างแบคทีเรียเซลลูโลสของแบคทีเรียสายพันธุ์ต่างๆ
  3. เพื่อศึกษาถึงผลของกากน้ำตาลที่มีต่อคุณสมบัติทางกายภาพ ของแบคทีเรียเซลลูโลสโดยใช้กากน้ำตาลเป็นแหล่งคาร์บอน
นักวิจัย :

ศิริพงษ์ เปรมจิต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th