ค้นหา

 การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยซิลิกาเจลที่เตรียมจากแกลบ
รหัส : 03000754
โครงการ : การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยซิลิกาเจลที่เตรียมจากแกลบ
Project : Removal of Heavy Metals from Industrial Wastewater by Silica Gel Produced from Rice Husk
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 141,300 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ออกแบบวิธีการกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งและมีประสิทธิภาพการกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมได้สูงสุด โดยคาดหวังว่าการออกแบบวิธีการบำบัดดังกล่าวจะต้องมีราคาถูกและออกแบบง่าย สะดวกในการใช้และ recycle ได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

รัตนา มหาชัย

นาถ ภูวงศ์ผา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th