ค้นหา

 การออกแบบชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานถอด-ประกอบอุปกรณ์ในโถสุขภัณฑ์
รหัส : 01000552
โครงการ : การออกแบบชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานถอด-ประกอบอุปกรณ์ในโถสุขภัณฑ์
Project : Design of Efficient Hand Tool Set for Dis-assembling and Installing Toilet.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : จะทำการทดสอบและสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากช่างประปาซึ่งทำหน้าที่บำรุงรักษาโถสุขภัณฑ์ของบริษัท
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ผ่องใส เพ็ชรรักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th