ค้นหา

 การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจคชันแบบทำเองราคาถูกและการประยุกต์กับการวิเคราะห์ ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อทางเภสัชกรรม (ปีที่ 2)
รหัส : 03000690
โครงการ : การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจคชันแบบทำเองราคาถูกและการประยุกต์กับการวิเคราะห์ ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อทางเภสัชกรรม (ปีที่ 2)
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 130,400 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : ได้ทำการออกแบบและประดิษฐ์ระบบโฟลอินเจคชัน (เอฟไอเอ) แบบทำเองที่มีราคาถูกโดยวัสดุและเครื่องมือที่หาง่ายภายในประเทศไทย และภาควิชาเคมีได้นำระบบเอฟไอเอแบบทำเองมาใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดแบบสเปกโทรโฟโตเมทรีให้เป็นเครื่องที่เรียกว่า เอฟไอแมนิโฟลด์
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาระบบและวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสที่สร้างขึ้นจากวัสดุที่หาง่าย ราคาไม่แพง ในการวิเคราะห์หาปริมาณทองแดงและแมงกานีส โดยใช้สเปกโทรโฟโตมิเตอร์เป็นเครื่องตรวจวัด
  2. เพื่อให้ได้วิธีวิเคราะห์ปริมาณทองแดงและแมงกานีสที่ สะดวก รวดเร็ว มีความแม่นยำ ความเที่ยง ประหยัด ในการวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีจำนวนมากโดยเฉพาะตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย :

สายสุนีย์ เหลียวเรืองรัตน์

ชำนิ แสงภักดี

บุญสม เหลี่ยวเรืองรัตน์

สุนันทา วังกานต์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th