ค้นหา

 การออกแบบยาตามโครงสร้างสำหรับสารต้านโรคมาลาเรียในฐานะสารยับยั้งเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลทรีดักเทส
รหัส : 03000685
โครงการ : การออกแบบยาตามโครงสร้างสำหรับสารต้านโรคมาลาเรียในฐานะสารยับยั้งเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลทรีดักเทส
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 200,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : งานวิจัยนี้เสนอผลของการออกแบบโมเลกุลในกลุ่มของสารยับยั้งเอนไซม์ไดโฮไดรโฟเลตรีดักเทสจากเชื้อมาลาเรียพลาสโมเดียมฟัลซิพารัม โดยใช้เทคนิคการออกแบบยาตามโครงสร้างของเอนไซม์
วัตถุประสงค์ :
  1. ใช้วิธี Structure-Based Drug Design ออกแบบโมเลกุลในกลุ่มของสารยับยั้งโฟเลตเพื่อเป็นแนวทางต่อการสังเคราะห์สารที่มีฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไดโฮโดรโฟเลตรีดักเทส จาก P.falciparum
  2. เพื่อสร้างระบบของกระบวนการวิจัยด้วยวิธีดังกล่าว เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้เชิงวิชาการต่อไป
  3. สร้างกลุ่มนักวิจัยที่สนใจเกี่ยวกับการศึกษาโครงสร้างของชีวโมเลกุลด้วยวิธีการออกแบบเชิงโมเลกุลในประเทศไทย
นักวิจัย :

พรเทพ สมพรพิสุทธิ์

ธีรยุทธ วิไลวัลย์

หทัยชนก เนียมทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th