ค้นหา

 การประมงอวนลอยปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
รหัส : RIR05736
โครงการ : การประมงอวนลอยปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
Project : Indo-Pacific Mackerel Gill Net Fisheries in the Middle Gulf of Thailand.
ประเภทการวิจัย : พื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) กรมประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาการทําประมงอวนลอยปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนกลางระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
นักวิจัย :

นันทชัย บุญจร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th