ค้นหา

 การพัฒนารูปแบบการลดและการคัดแยกมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับชุมชนในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
รหัส : 01000540
โครงการ : การพัฒนารูปแบบการลดและการคัดแยกมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับชุมชนในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 75,300 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการลดและการคัดแยกมูลฝอยในชุมชน เป็นงานวิจัยและพัฒนา (R&D research) โดยใช้ระเบียบวิธีแบบผสมผสาน (mixed method)
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จิตรี โพธิมามกะ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th