ค้นหา

 การจัดทำฐานข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และเหล็กกล้า เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
รหัส : 01000538
โครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และเหล็กกล้า เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
Project : Life Cycle Inventory for Cement Product and Steel Making Towards Sustainable Development.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ขอบเขตการวิจัย : จัดทำบัญชีรายการการใช้ทรัพยากรและการเกิดมลพิษของผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และเหล็กกล้า
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลและบัญชีรายการสิ่งที่ใส่เข้า (input) และสิ่งที่ออกมา (output) ของการผลิตผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และเหล็กกล้าในประเทศไทย โดยเฉพาะปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  2. เพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ในเชิงปริมาณ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ (mining) การผลิต (manufacturing) และการขนส่ง (transportation) ไปถึงมือผู้จัดจำหน่าย
  3. เพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเชิงบวก จากการนำกากของเสียและกากของเสียอันตราย ไปรีไซเคิลใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนกับเตาเผาปูนซีเมนต์
นักวิจัย :

พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th