ค้นหา

 วิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี โดยการใช้กากตะกอนบ่อบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษเป็นวัสดุหลัก
รหัส : 03000495
โครงการ : วิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี โดยการใช้กากตะกอนบ่อบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษเป็นวัสดุหลัก
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจแหล่ง ปริมาณ และชนิดและกากตะกอนโรงงานเยื่อกระดาษ วัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการเกษตรและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรต่างๆ
  2. เพื่อวิเคราะห์และประเมินธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ของกากตะกอนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ
นักวิจัย :

สายันต์ ตันพานิช

ทักษิณ อาชวาคม

ปริญญา วิไลรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th