ค้นหา

 โครงการศึกษารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรเกี่ยวกับการลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าและสร้างความโดดเด่นเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้านการเกษตรของประเทศไทย
รหัส : 550001010000056
โครงการ : โครงการศึกษารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรเกี่ยวกับการลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าและสร้างความโดดเด่นเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้านการเกษตรของประเทศไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : ประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วิศาล บุปผเวส
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th