ค้นหา

 การจำลองโครงสร้างโดยคอมพิวเตอร์ของตัวยับยั้งเอนไซม์ การถ่ายแบบ HIV-1 ตัวบ่งชี้ทางโครงสร้างและการออกแบบโมเลกุล
รหัส : 03000461
โครงการ : การจำลองโครงสร้างโดยคอมพิวเตอร์ของตัวยับยั้งเอนไซม์ การถ่ายแบบ HIV-1 ตัวบ่งชี้ทางโครงสร้างและการออกแบบโมเลกุล
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุภา หารหนองบัว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th