ค้นหา

 การออกแบบและสร้างเพอริสตาลติกปั๊มป์ร่วมกับระบบโฟลอินเจคชัน อะนาลิซิสสำหรับหาปริมาณซัลเฟต เหล็กและโครเมียม
รหัส : 03000452
โครงการ : การออกแบบและสร้างเพอริสตาลติกปั๊มป์ร่วมกับระบบโฟลอินเจคชัน อะนาลิซิสสำหรับหาปริมาณซัลเฟต เหล็กและโครเมียม
Project : Design and Construction of Peristaltic Pump Incorporation with Flow Injection System for Sulphate Iron and Chromium Determination.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สายสุนีย์ เหลียวเรืองรัตน์

ชำนิ แสงภักดี

บุญสม เหลี่ยวเรืองรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th