ค้นหา

 สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของน้ำกร่อยเค็ม ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รหัส : 03000445
โครงการ : สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของน้ำกร่อยเค็ม ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
Project : Studies of Chemical and Physical Properties of Natural Saline Water in Amphoe Muang Khon Kaen.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ไฉนพร ด่านวิรุทัย

สุธา ภู่สิทธิศักดิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th