ค้นหา

 ศึกษาผลกระทบที่มีต่อการวิเคราะห์เหล็กโดยวิธีอะตอมมิคแอบซอบชัน
รหัส : 03000373
โครงการ : ศึกษาผลกระทบที่มีต่อการวิเคราะห์เหล็กโดยวิธีอะตอมมิคแอบซอบชัน
Project : The Study of Effect on the Determination of Iron by Atomic Absorption Spectroscopy.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง

นาถ ภูวงศ์ผา

ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th