ค้นหา

 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกกล้วย
รหัส : 03000364
โครงการ : การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกกล้วย
Project : Production of Biogas from Banana Peeling.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 200,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาต้นแบบวิธีการหมักเปลือกกล้วยน้ำว้าสำหรับผลิตก๊าซชีวภาพในระดับปฏิบัติการและระดับครัวเรือน
  2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ ในการใช้ก๊าซชีวภาพจากเปลือกกล้วยน้ำว้าในระดับครัวเรือน
  3. เพื่อเป็นการขจัดวัสดุเหลือทิ้งนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย :

สัมฤทธิ์ โม้พวง

เริงนภรณ์ โม้พวง

สุรัตน์ บุญผ่อง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th