ค้นหา

 การใช้และความพึงพอใจในการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนโบราณที่มีจำหน่าย จ่ายหรือแจก ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 03000343
โครงการ : การใช้และความพึงพอใจในการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนโบราณที่มีจำหน่าย จ่ายหรือแจก ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Project : Usage and Satisfaction of Herbal and Traditional Medicines Available in Muang District Chiang Mai Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษารวบรวมข้อมูล เพื่อลำดับชนิดของยาสมุนไพรและยาแผนโบราณที่มีการจำหน่ายหรือแจกมากที่สุด จากแหล่งต่าง ๆ ในชุมชนเขตเมือง
  2. ศึกษาลักษณะการนำไปใช้ในการรักษาโรคและอาการของยาดังกล่าว
  3. ศึกษาข้อคิดเห็นและความพึงพอใจจากผู้ใช้และผู้ขายหรือผู้จ่ายแจก
นักวิจัย :

พาณี ศิริสะอาด

ปริยา ตันติพัฒนานันท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th