ค้นหา

 การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของฟ้าทะลายโจร ภายใต้สภาพแวดล้อมพิษณุโลก
รหัส : 03000339
โครงการ : การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของฟ้าทะลายโจร ภายใต้สภาพแวดล้อมพิษณุโลก
Project : Growth Analysis of the Great (Andrographis Paniculata Burm Wall. ex Nees) Under Phitsanulok Environment.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การเจริญเติบโตและการพัฒนาของฟ้าทะลายโจรในสภาพแวดล้อมพิษณุโลก
  2. เพื่อนำผลการศึกษาไปประยุกต์เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) สำหรับให้เกษตรกรได้ใช้ในระบบการเกษตรแบบพอเพียงที่ยั่งยืน
นักวิจัย :

วีระพงษ์ อินทร์ทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th