ค้นหา

 การสลายตัวของโลหะสีเคลือบผิวโลหะและพลาสติก : การศึกษาการสลายตัวของวัสดุจากผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและพัฒนาวิธีป้องกัน
รหัส : 03000318
โครงการ : การสลายตัวของโลหะสีเคลือบผิวโลหะและพลาสติก : การศึกษาการสลายตัวของวัสดุจากผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและพัฒนาวิธีป้องกัน
Project : Degradation of Metals, Organic Coatings and Plastics.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาลักษณะและอัตราการสลายตัวของวัสดุประเภทโลหะ สีเคลือบโลหะและพอลิเมอร์ชนิดพอลิคาร์บอเนต (PC) พอลิเมทิลเมทาคริเลต (PMMA)
  2. ศึกษาถึงวัสดุอ้างอิงมาตราฐานโดยใช้พอลิเอทิลิน (PE) ในการปรียบเทียบความรุนแรงของสภาวะแวดล้อมในแต่ละสถานีทดลอง
นักวิจัย :

ชโลธร ภมรสูต

รุจีภรณ์ นาคขุนทด
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th