ค้นหา

 การใช้น้ำดำจากผลิตเยื่อกระดาษเพื่อใช้เป็นแหล่งธาตุอาหารโพแทสเซียม สำหรับการเจริญเติบโตของพืชในเรือนทดลอง : การผลิตเยื่อกระดาษจากวัตถุดิบในประเทศแบบช่วยลดมลภาวะ
รหัส : 03000308
โครงการ : การใช้น้ำดำจากผลิตเยื่อกระดาษเพื่อใช้เป็นแหล่งธาตุอาหารโพแทสเซียม สำหรับการเจริญเติบโตของพืชในเรือนทดลอง : การผลิตเยื่อกระดาษจากวัตถุดิบในประเทศแบบช่วยลดมลภาวะ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาความเป็นไปได้ของน้ำดำจากการผลิตเยื่อแบบลดมาลภาวะว่ามีศักยภาพที่จะนำไปใช้เป็นปุ๋ยแทนปุ๋ยโพแทสเซียมได้หรือไม่
  2. ศึกษาการตอบสนองการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชไร่ต่อน้ำดำจากการผลิตเยื่อซึ่งปลูกอยู่ในสภาพดินไร่
  3. ศึกษาการตอบสนองการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวต่อน้ำดำจากการผลิตเยื่อในสภาพน้ำขัง เพื่อเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ในระดับเรือนทดลอง
นักวิจัย :

พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล

เดโช ศรีวิจิตร

ไพโรจน์ ชัยจันทึก

รมณีย์ หวังดีธรรม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th