ค้นหา

 การศึกษาสถานภาพของระบบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
รหัส : 01000504
โครงการ : การศึกษาสถานภาพของระบบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
Project : The Study of Characteristics of Environmental System in Bangsue District Bangkok.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 95,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขอบเขตการวิจัย : ทำการศึกษาสถานภาพของคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งทางน้ำ มูลฝอย อากาศ เสียง และความคิดเห็นของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตบางซื่อต่อไป
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสถานภาพของคุณภาพน้ำในเขตบางซื่อ
  2. เพื่อศึกษาสถานภาพของคุณภาพมูลฝอยในเขตบางซื่อ
  3. เพื่อศึกษาสถานภาพของคุณภาพเสียงในเขตบางซื่อ
  4. เพื่อศึกษาสถานภาพของคุณภาพอากาศในเขตบางซื่อ
  5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการป้องกันแก้ไขและส่งเสริมในการจัดการปัญหามลพิษทางน้ำ มลพิษมูลฝอย มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียงในเขตบางซื่อ
นักวิจัย :

นิยดา สวัสดิพงษ์

จิตรี โพธิมามกะ

พิทักษ์ จันทร์เจริญ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th