ค้นหา

 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ที่ทำขึ้นเองของระบบ โฟลว์อินเจ็คชันอะนาไลซีส เพื่อการพัฒนาเทคนิคใหม่ ในการหาปริมาณของเหล็ก
รหัส : 03000237
โครงการ : การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ที่ทำขึ้นเองของระบบ โฟลว์อินเจ็คชันอะนาไลซีส เพื่อการพัฒนาเทคนิคใหม่ ในการหาปริมาณของเหล็ก
Project : Designing and Home-made Flow Injection Analysis System for New Improve Method Development in Iron Determination.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เฉลิม เรืองวิริยะชัย

พลสันห์ มหาขันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th