ค้นหา

 การใช้ป่าชายเลนเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน : การเจริญเติบโตของพืชและสถานะภาพของธาตุอาหารในระบบ
รหัส : 01000502
โครงการ : การใช้ป่าชายเลนเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน : การเจริญเติบโตของพืชและสถานะภาพของธาตุอาหารในระบบ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 143,700 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : การติดตามผลของการใช้ป่าชายเลนในการบำบัดน้ำเสียต่อสถานะภาพของธาตุอาหารในระบบ (อันได้แก่ ดิน น้ำ และพืช) รวมทั้งอัตราการเจริญเติบโตของพืช เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแนวทางป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการนำป่าชายเลนมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากชุมชุน
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนโดยป่าชายเลนธรรมชาติ และป่าชายเลนปลูกใหม่
  2. ศึกษาผลของการใช้ป่าชายเลนเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนต่อคุณภาพดิน องค์ประกอบธาตุอาหารในพืช และการเจริญเติบโตของพืช
  3. เพื่อพัฒนาระบบการใช้ป่าชายเลนเพื่อการบำบัดน้ำเสียชุมชน
นักวิจัย :

กนกพร บุญส่ง

พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์

สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th