ค้นหา

 การศึกษาหาปริมาณและประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของ น้ำมันหอมระเหยจากส่วนต่าง ๆ ของแมงลักคา
รหัส : 03000224
โครงการ : การศึกษาหาปริมาณและประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของ น้ำมันหอมระเหยจากส่วนต่าง ๆ ของแมงลักคา
Project : Quantitative Study and Antifungal Efficiency of Essential Oil from Parts of Hyptis suaveolens.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐานและประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อแยกสกัดน้ำมันหอมระเหยออกจากแต่ละส่วนของต้น พืชสมุนไพร
  2. เพื่อศึกษาปริมาณของน้ำมันหอมระเหยในแต่ละส่วนของ ต้นพืชสมุนไพร
  3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการต้านเชื้อราของน้ำมัน หอมระเหยที่สกัดได้ในแต่ละส่วนของต้นพืชสมุนไพร
นักวิจัย :

ศิริพร โอโกโนกิ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th