ค้นหา

 การศึกษาผลของพื้นที่สีเขียวที่มีต่อการลดอุณหภูมิอากาศในกรุงเทพมหานคร
รหัส : 01000500
โครงการ : การศึกษาผลของพื้นที่สีเขียวที่มีต่อการลดอุณหภูมิอากาศในกรุงเทพมหานคร
Project : Study on the Effect of Green Area to Reduce Air Temperature in Bangkok.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาผลของพื้นที่สีเขียวที่มีต่อการกระจายตัวของอุณหภูมิอากาศ และศึกษาปริมาณและประเภทของพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมต่อการลดอุณหภูมิอากาศของเมือง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาผลของพื้นที่สีเขียวที่มีต่อสภาพอากาศร้อนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการกระจายตัวของอุณหภูมิอากาศของเมือง
  2. เพื่อศีกษาปริมาณของพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมต่อการลดอุณหภูมิอากาศของเมือง
  3. เพื่อศึกษาประเภทของพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมต่อการลดอุณหภูมิอากาศของเมือง
นักวิจัย :

ณัฎฐ พิชกรรม

เกษม จันทร์แก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th