ค้นหา

 การศึกษาวิจัยและพัฒนากรรมวิธีสกัดโปรทิงเจอร์ขิงขั้นกึ่งอุตสาหกรรม
รหัส : 03000159
โครงการ : การศึกษาวิจัยและพัฒนากรรมวิธีสกัดโปรทิงเจอร์ขิงขั้นกึ่งอุตสาหกรรม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : สาขาวิจัยอุตสาหกรรมเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จรัส ทิสยากร

ทวีศักดิ์ โรหิตสุข

ภัทรา อะหมะดี พีระซะหีด

ศศิธร วสุวัต

ศิรินันท์ จันทร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th