ค้นหา

 ศึกษาสีผสมอาหารและปริมาณตะกั่วในอาหารเจือสีที่ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 03000022
โครงการ : ศึกษาสีผสมอาหารและปริมาณตะกั่วในอาหารเจือสีที่ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2529
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง

ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th