ค้นหา

 ผลของ Cimetidine และ Ranitidine ต่อขบวนการควบคุมปริมาณของ Quinine ในร่างกาย
รหัส : 03000007
โครงการ : ผลของ Cimetidine และ Ranitidine ต่อขบวนการควบคุมปริมาณของ Quinine ในร่างกาย
Project : Effects of Cimetidine and Ranitidine on the Pharmacokineties of Quinine.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th