ค้นหา

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระดูกสัตว์ที่อุณหภูมิสูง
รหัส : 03000001
โครงการ : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระดูกสัตว์ที่อุณหภูมิสูง
Project : Phase of Cattle Bone at Elevated Temperatures.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จรัสศรี ลอประยูร

โสภณ เริงสำราญ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th