ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมการเผาในที่โล่ง
รหัส : 02190918
โครงการ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมการเผาในที่โล่ง
Project : Public Participation in Open Burning Control.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยนี้ศึกษาในอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรที่มีการปลูกพืชหลายชนิด ตำบลที่เข้าร่วมโครงการเป็นตำบลที่มีปัญหาเขม่าควันจากการเผาในที่โล่ง และให้ความร่วมมือในการดำเนินการ คือตำบลหนองหว้า จำนวน 11 หมู่บ้าน
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาสถานการณ์การเผาในที่โล่งของชุมชน
  2. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหา และควบคุมการเผาในที่โล่ง
  3. ส่งเสริมให้เกิดความรู้ และวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อลดพฤติกรรมการเผาในที่โล่งของชุมชน
นักวิจัย :

กาญจนา นาถะพินธุ

กิ่งแก้ว เกษโกวิท

ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม

ปาริชา นิพพานนท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th