ค้นหา

 การประเมินการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหย (เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลิน) ของประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ชุมชนแออัดคลองเตย
รหัส : 02190906
โครงการ : การประเมินการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหย (เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลิน) ของประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ชุมชนแออัดคลองเตย
Project : Exposure Assessment of Volatile Organic Compounds (Benzene Toluene Ethylbenzene and Xylene) Among Bangkok Slum People : A Case Study Klong-Toey Community.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : เน้นการสำรวจชุมชน เก็บตัวอย่างจากอากาศ โดยการเก็บแบบ Passive Air Sampler เพื่อนำไปวิเคราะห์หาระดับความเข้มข้นของเบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน และเก็บตัวอย่างปัสสาวะ เพื่อตรวจหาระดับของ Trans, Trans-Muconic Acid ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการสัมผัสเบนซีน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับความเข้มข้นของเบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน ในบรรยากาศในพื้นที่ศึกษาตามฤดูกาล
  2. เพื่อทราบถึงปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการได้รับเบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน ของกลุ่มตัวอย่าง
  3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้มข้นของเบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซี และไซลีน ในบรรยากาศกับปัญหาสุขภาพประชาชน
  4. เพื่อนำผลการศึกษามาทำให้เกิดนโยบายสาธารณะในการป้องกันและควบคุมมลพิษ จากสารละเหยเพื่อการมีสุขภาพดี และคุรภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
นักวิจัย :

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th