ค้นหา

 การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอนเสริมและสอบรวบยอด ความพร้อมในการสอบ และผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัส : 02190854
โครงการ : การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอนเสริมและสอบรวบยอด ความพร้อมในการสอบ และผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Project : The Study of Satisfaction on Tutoring and Comprehensive Examination Activities, Readiness for License Examination, and Achievement of Professional Nursing and Midwifery License Examination of Students in Faculty of Nursing, Huachiew Chalermprakiet Univers
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอนเสริมและสอบรวบยอด ความพร้อมในการสอบ และผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อวิธีการจัดกิจกรรมการสอนเสริม และการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์
  2. เพื่อศึกษาความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลต่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์
  3. เพื่อศึกษาผลการสอบรวบยอดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรมการสอนเสริม และผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
  4. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบรวบยอดกับผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
นักวิจัย :

อังสนา ศิรประชา

ดวงใจ ลิมตโสภณ

บุบผา วิริยรัตนกุล

พรศิริ พันธสี

สุจิตรา ชัยกิตติศิลป์

แสงทอง เลิศประเสริฐพงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th