ค้นหา

 ความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อภาพลักษณ์ และโครงการของสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี 2550
รหัส : 02190850
โครงการ : ความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อภาพลักษณ์ และโครงการของสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี 2550
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ที่อยู่ในสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานีอนามัย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความต้องการและความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ของสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในกลุ่มเป้าหมายผู้ปฏิบัติงานในระดับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสถานีอนามัย
  2. เพื่อศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข ในระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนต่อโครงการ/กิจกรรม ของสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
  3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในสถานบริการสาธารณสุขในระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนต่อโครงการ/กิจกรรมของสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
นักวิจัย :

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th