ค้นหา

 การศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ที่มีปัญหาการเดินติดขัด
รหัส : 02190835
โครงการ : การศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ที่มีปัญหาการเดินติดขัด
Project : The Efficacy of Laser-guided Walking Devices in Patients with Parkinson's Disease with Predominant Gait Freezing.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : 1. การประดิษฐ์ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินโดยอาศัยหลักการของสิ่งกระตุ้นทางสายตา (Visual cues) และสิ่งกระตุ้นทางการได้ยิน (Auditory cues) โดยใช้แสงเลเซอร์และเสียงที่เปล่งออกมาจากไม้เท้าเป็นการกระตุ้นทางแสงและเสียงช่วยให้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันก้าวเดินได้ง่ายขึ้น
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

รุ่งโรจน์ ทิพยศิริ

จินตนา ดงอานนท์

นิติพันธ์ ศรีบุญเรืองฤทธิ์

มานะ ศรียุทธศักดิ์

รัตนฤดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ลลิตา แก้ววิไล

วรรณนิภัทศ บัวเทศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th