ค้นหา

 การศึกษาเทคนิคการสกัด วัด และประเมินปริมาณและความเป็นพิษของสาร phobolesters ในต้นสบู่ดำ
รหัส : 350180401024008
โครงการ : การศึกษาเทคนิคการสกัด วัด และประเมินปริมาณและความเป็นพิษของสาร phobolesters ในต้นสบู่ดำ
Project : -
ประเภทการวิจัย : ประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุวรรณา เดชาทัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th