ค้นหา

 การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ในกรณีที่ข้อมูลมีดัชนีฤดูกาล กรณีศึกษา : ปริมาณการใช้น้ำมันปิโตรเลียมในประเทศไทย
รหัส : 01000474
โครงการ : การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ในกรณีที่ข้อมูลมีดัชนีฤดูกาล กรณีศึกษา : ปริมาณการใช้น้ำมันปิโตรเลียมในประเทศไทย
Project : A Comparison of Forecasting Methods of Seasonal Index Data Case Study : Petroleum Consumption in Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์กรณีที่ข้อมูลประกอบด้วยอิทธิพลฤดูกาลดังต่อไปนี้
  2. เทคนิคการปรับให้เรียบ (Smoothing Techniques)
  3. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบคลาสสิค (Classical Decomposition Method)
  4. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบบอกซ์และเจนกินส์ (Box-Jenkins Method)
  5. การพยากรณ์ร่วม (Combined Forecast Method) ซึ่งแยกออกเป็น 2 วิธี คือ
  6. 1 การให้น้ำหนักที่เท่ากัน (Simple Averages Method)
  7. 2 วิธีค่าสัมบูรณ์ต่ำสุด (Least Absolute Value Method)
  8. เพื่อวิเคราะห์ตัวแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสม สำหรับการการพยากรณ์ปริมาณการใช้น้ำมันปิโตรเลียมของประเทศไทย
นักวิจัย :

ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th