ค้นหา

 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2552
รหัส : 02190789
โครงการ : การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2552
Project : Opinion About Perceptions of Information H1N1 in Students at Sirindhorn College of Public Health Khon Kaen.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 89,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : เพื่อวางแผนในการติดตามเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ภายในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

รัชนีวรรณ ภูมิสะอาด

วรยา มณีลังกา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th