ค้นหา

 การบำบัด/ใช้ประโยชน์วัตถุพลอยได้จากการบำบัดน้ำปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร
รหัส : 01000471
โครงการ : การบำบัด/ใช้ประโยชน์วัตถุพลอยได้จากการบำบัดน้ำปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 371,450 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการลดปริมาณสารอินทรีย์ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ำทิ้งจากโรงบำบัดสิ่งปฏิกูลหนองแขมด้วยสาหร่ายคลอเรลล่า
  2. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลล่าในน้ำทิ้งให้ได้ปริมาณสูงสุด
  3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของไรแดงในการกำจัดสาหร่ายคลอเรลล่าที่ความลึกและระดับแสงแตกต่างกัน
นักวิจัย :

ศิราณี ศรีใส
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th