ค้นหา

 ความรู้และการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
รหัส : 02190783
โครงการ : ความรู้และการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
Project : Knowledge and Involvement of Professional Nurses in Hospitals, Northern Region Regarding the National Health Policy.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Studies) เพื่อศึกษาความรู้ และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนเมษายน พ.ศ.2550 ในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 467 คน
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เรมวล นันท์ศุภวัฒน์

กุลวดี อภิชาติบุตร

เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th