ค้นหา

 การศึกษานิวรามินิเดสแอกติวิตีของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1
รหัส : 02190780
โครงการ : การศึกษานิวรามินิเดสแอกติวิตีของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1
Project : Study of Neuraminidase Activity of the Avian Influenza H5N1 Virus and Human Influenza H1N1 Virus.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบเขตการวิจัย : ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ ไวรัส influenza A สายพันธุ์ H5N1 ที่แยกได้จากเป็ดในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสไข้หวัดนก ในจังหวัดพิษณุโลก
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ดลฤดี สงวนเสริมศรี

จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด

จุฑามาศ เทพมาลี

เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์

พรชัย ชำนาญพูด

พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี

อัญชลี ระวังการ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th