ค้นหา

 การศึกษาการดำเนินการจัดการน้ำเสียในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานคร
รหัส : 01000470
โครงการ : การศึกษาการดำเนินการจัดการน้ำเสียในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการน้ำเสียในชุมชนแออัด
  2. เพื่อศึกษาการเกิดกระบวนการจัดการน้ำเสียของชุมชนแออัด
  3. เพื่อศึกษารูปแบบของระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชนแออัดที่มีการดำเนินการแล้ว
  4. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการน้ำเสียในชุมชนแออัด
  5. เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงของการทำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง
นักวิจัย :

วรวรรณ นาคบรรพต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th