ค้นหา

 การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2549
รหัส : 350180401020065
โครงการ : การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2549
Project : -
ประเภทการวิจัย : ประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พรเพ็ญ วรสิทธา




สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th