ค้นหา

 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ : กรณีศึกษาสำหรับการระบาดของโรคไข้เลือดออกหลายสายพันธ์ และการเจริญเติบโตของเนื้องอก
รหัส : 02190767
โครงการ : ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ : กรณีศึกษาสำหรับการระบาดของโรคไข้เลือดออกหลายสายพันธ์ และการเจริญเติบโตของเนื้องอก
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาตัวแบบทางคณิตาศาสตร์ สำหรับการระบาดของโรคไข้เลือดออกหลายสายพันธ์ และการศึกษาตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการเจริญเติบโตของเนื้องอก
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาความเป็นไปได้ทางทฤษฎีที่ภูมิคุ้มกันข้าม สามารถเป็นตัวการสำคัญทำให้พลวัตการระบาด
  2. สร้างการจำลองเลียนแบบการเติบโตของเนื้องอกภายใต้อิทธิพลของภูมิคุ้มกัน โดยใช้กลวิธี Cellular Automata
นักวิจัย :

กลศ พัฒนะรพีเลิศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th