ค้นหา

 การพัฒนาวิธี Enzyme Linked Receptor Assay (ELRA) เพื่อตรวจวัดสารก่อกวนฮอร์โมนเอสโตรเจนในตัวอย่างของเหลวจากร่างกายมนุษย์ (ซีรั่มและน้ำนม)
รหัส : 02190755
โครงการ : การพัฒนาวิธี Enzyme Linked Receptor Assay (ELRA) เพื่อตรวจวัดสารก่อกวนฮอร์โมนเอสโตรเจนในตัวอย่างของเหลวจากร่างกายมนุษย์ (ซีรั่มและน้ำนม)
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอบเขตการวิจัย : 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี ELRA จากประเทศเยอรมันนีสู่ประเทศไทย 2. การพัฒนาวิธี ELRA เพื่อตรวจวัดสารก่อกวนฮอร์โมนเอสโตรเจนในตัวอย่างของเหลวจากร่างกายมนุษย์ 3. การประยุกต์ใช้ : การตรวจวัดสารก่อกวนฮอร์โมนเอสโตรเจนในซีรั่มและน้ำนมของมารดา
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

รัตนา ทรัพย์บำเรอ

ทิพวรรณ ประภามณฑล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th