ค้นหา

 ผลการฝึกหายใจด้วยอุปกรณ์กระตุ้นการฝึกหายใจแบบใหม่ต่อการทำงานของปอด หลังการผ่าตัดช่องท้องส่วนบน : ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับปวดด้วย Continuous Epidural Block ด้วย Bupivacaine ร่วมกับ Morphine.
รหัส : 02190717
โครงการ : ผลการฝึกหายใจด้วยอุปกรณ์กระตุ้นการฝึกหายใจแบบใหม่ต่อการทำงานของปอด หลังการผ่าตัดช่องท้องส่วนบน : ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับปวดด้วย Continuous Epidural Block ด้วย Bupivacaine ร่วมกับ Morphine.
Project : The Effect of New Loaded Breathing Exercise Device on Lung Function Following Upper Abdominal Surgery : Study in Patients Receiving Continuous Epidural Bupivacaine with Morphine.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 213,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาหาความสัมพันธ์ของความดันของการหายใจเข้า และอัตราการไหลของอากาศที่หายใจเข้า ณ แรงต้านระดับต่าง ๆ ในคนปกติ เพื่อทดสอบว่าแรงต้านที่เกิดจากอุปกรณ์เปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร
  2. ตรวจสอบคุณสมบัติการเกิดแรงต้านแบบ Threshold Loading ของอุปกรณ์
นักวิจัย :

ชุลี โจนส์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th